Cymraeg

Fron Heulog
 
Bed and Breakfast

Bala - North Wales

English

Croeso Cymru
VisitWales Quality 4 star
Welsh Tourist Board 4 Stars Bed & Breakfast 2009


Robin and Dorothi Evans,
Fron Heulog17 Ffrydan Road, Bala,  LL23 7RY
Tel: (+44) 01678 520496   
mobile Numbers:
07766 410423 and 07879 078443

e-mail fronheulog@yahoo.co.uk

Oriel


 

Llety

Mae gan Fron heulog ddwy loft ar gyfer gwasanaeth gwely a brecwast. Un llofft dwbl ar y llawr cyntaf gydag ystafell ymolchi breifat modern gyda chawod a jacuzi bath. Maer ail lofft ar yr ail lawr gyda dau wely sengl a lle ar gyfer gwely cadair ar gyfer plentyn.

Mae croeso ir gwestai ddefnyddio'r lolfa gyfforddus gyda theledu, chwaraewr dvd a silff lyfrau gyda chymysgedd o lyfrau Cymraeg a Saesneg. Maer parlwr haul yn cynnig lle i ymlacio i ddarllen ac edrych draw ar olygfa y mynydd Arran yn y pellter.
Mae croeso ir gwestai ddarparu picnic yn y gegin, ac mae croeso iddynt ddod a phryd parod yn l a defnyddio cyfleusterau'r ystafell fwyta.

50.00 yr ystafell y noson yn dibynu ar nifer o nosweithiau ac adeg o;r flwyddyn.

Pam dewis ni

Mae gennym dros chwarter canrif o brofiad croesawu gwestai in cartref, gyda phwyslais ar ddarparu llety cyfforddus a glan a chynnig cefnogaeth i sicrhau bod ein gwestai yn mwynhau eu harhosiad. Mae dewis o fwydlen brecwast ar gael gyda darpariaeth ar gyfer diet arbennig ( gyda gwybodaeth or anghenion ymlaen llaw).

Rydym yn cynnig.

  • Llety gwasanaeth a cyfforddus
  • Man parcio preifat
  • Bwydlen brecwast personol
  • Mynediad ir gegin i ddarparu picnic.
  • Cefnogaeth i ddysgwyr Cymraeg.
  • 25 mlynedd o groesawu gwestai.
     

Lleoliad

Tŷ trefol yw Fron Heulog, sydd wedi ei leoli ychydig o funudau o ganol dref y Bala. O fewn munudau gallwch fod yn mwynhau llwybrau cerdded, o rhai hawdd i rai sydd ar gyfer cerddwyr profiadol.
Mae Bala yn ganolig i deithio ir gogledd ar canolbarth. O fewn awr gallwch fod yn ymweld thraethau glan y mr, i amryw or castelli hanesyddol. Mae ymweliad a chwareli llechi yn rhoi darlun o fywyd y chwarelwyr ac yna ym Machynlleth gallwch ymweld r ganolfan Technoleg Amgen. Gallwch drefun i ymweld r Wyddfa ar cyfleusterau newydd ar gyfer ymwelwyr ar gopar mynydd.

Hun i gyd, a mwy o fewn siwrne awr a chyfle i weld golygfeydd godidog

Ein hamcan yw

Darparu llety cyfforddus ac ymdrechu i sicrhau cefnogaeth i wneud yn siŵr bod ein gwestai yn mwynhau eu hunain.

Iaith a diwylliant Cymru.

Cymraeg yw iaith gyntaf y teulu, ac rydym yn barod i gynnig cefnogaeth i ddysgwyr yr iaith, drwy roddi cyfle iddynt ymarfer ei sgil newydd. Maer Gymraeg yn iaith hynafol, ac mae ymwelwyr yn mwynhau ymarfer geiriau, a dysgu am lythrennau fel Ll. Gwlad y Gan - dyna ddisgrifiad o Gymru. Os yw ymwelwyr am gael cadarnhad o hyn mae cr byd enwog o bentref Llanuwchllyn yn ymarfer ar nos Iau, ac mae croeso i unrhyw un droi i mewn ir Neuadd i wrando arnynt. Wrth gymryd cyfle i fynychu cyngherddau, eisteddfodau a sioeau amaethyddol, mae modd i ymwelwyr arsyllu bywyd cefn gwlad Cymru ar ei orau.

Bala

Tref fechan yw Bala o fewn Parc Cenedlaethol Eryri ar lan llyn Tegid sef y llyn mwyaf naturiol yng Nghymru. Maer dref ei hun yn cynnig nifer o ddewisiadau llefydd i fwyta, yn ogystal siopau busnesau bychain sydd yn gwerthu nwyddau o ganw i banner y ddraig goch!, o sgidiau cerdded i anrhegion i gofio am eich ymweliad ar dref. Mae yna Daith cerdded tref y Bala wedi ei darparu ac mae modd cael pamffled ich arwain yn y Swyddfa Twrisiaeth sydd wrth ymyl y Ganolfan Hamdden ar lan y Llyn.
Un or enwogion yn hanes y Bala yw Mary Jones a gerddodd yn droednoeth am filltiroedd i gyrraedd y Bala i sicrhau copi or Beibl yn Gymraeg. Gellir gweld cofeb ir hanes ar y plac uwchben banc y Barclays yn y stryd fawr. I ddysgu mwy am Bala gallwch ymweld gwefan swyddogol y dref ar http://www.bala-snowdonia.com/

Gweithgareddau.

Mae Bala ar cyffiniau yn cynnig i ymwelwyr lawer o weithgareddau awyr agored, gyda nifer yn ynghlwm wrth ddŵr. Mae posib canŵio ar Lyn y Bala, neu archebu tocyn am y profiad anhygoel o rafftio dŵr gwyllt, lawr yr afon - ac mae pobol yn archebu hyn mwy nag unwaith!
Hefyd mae modd drwy'r Clwb Hwylio dderbyn gwersi hwylio i safon ryngwladol. Maer afon Ddyfrdwy yn enwog am bysgota plu, ac yn denu pysgotwyr o bob lefel. Gall y teulu fwynhau siwrne wrth ochr Llyn Tegid ar y Trn Lein fach sydd yn rhoi cyfle i rywun werthfawrogi'r golygfeydd godidog sydd iw gweld yn y rhan yma o Gymru.
Gallwch gael pob gwybodaeth sydd ei angen or Swyddfa twristiaeth sydd wrth ymyl y Llyn, ac os fydd y tywydd yn amharu ar weithgareddau awyr agored yna, maer ganolfan Hamdden drws nesaf ir swyddfa twristiaeth yn darparu gweithgareddau dan do!